ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Carbon) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯶ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯲.꯰꯱꯰꯷u ꯅꯤ ꯫ C ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯐꯥꯏꯜ:Element 6.webm
ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ
Carbon.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯅꯥꯢꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ&oldid=40690" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ