ꯅꯥꯢꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Nitrogen) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯷ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯴.꯰꯰꯶꯷u ꯅꯤ ꯫ N ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

Nitrogen.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ