"ꯀꯥꯕ" (ꯀꯥꯕꯍ)(Kaaba) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯁ꯭ꯖꯤꯗ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁ꯭ꯖꯤꯗ ꯑꯜ-ꯍꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ