ꯃꯦꯛꯀꯥ

ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯁꯤꯇꯤ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯥꯛꯀꯥꯍ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ

ꯃꯦꯛꯀꯥ (ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ: Mecca) ꯑꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

Final circulation of the Kaaba.jpg
Mecca.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯛꯀꯥ&oldid=37808" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ