ꯃꯦꯛꯀꯥ

ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯁꯤꯇꯤ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯥꯛꯀꯥꯍ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ

ꯃꯦꯛꯀꯥ (ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ: Mecca) ꯑꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯛꯀꯥ&oldid=50856" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ