ꯀꯦꯔꯂꯥ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ

ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ (ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯝꯈꯥꯢ) ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯤ ꯇꯤꯔꯨꯚꯅꯟꯇꯄꯨꯔꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯂꯌꯥꯂꯝ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯏ ꯫

ꯀꯦꯔꯂꯥ
കേരളം
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯝꯈꯥꯢ
Flag of ꯀꯦꯔꯂꯥ
Flag
Motto(s): 
ꯂꯩꯄꯥꯛ India

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯦꯔꯂꯥ&oldid=37889" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ