ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯆꯤꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯲꯲ꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯱ꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ&oldid=20684" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ