ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ
(ꯆꯤꯅꯥ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯈꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ (ꯆꯥꯢꯅꯥ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: China) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫ ꯕꯩꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯆꯤꯅꯥ
 
ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ