ꯀꯩꯄꯨꯜ ꯂꯝꯆꯥꯎ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯀꯩꯄꯨꯜ ꯂꯝꯆꯥꯎ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯥꯛ)(Keibul Lamjao National Park) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯁ꯭ꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯅꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯋꯥꯔ ꯀꯤ.ꯃꯤ. ꯴꯰ ꯑꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯢꯔꯕ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯢ ꯫

CervusEldiAMNH.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ