ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Chlorine) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯷ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯳꯵.꯴꯵꯳u ꯅꯤ ꯫ Cl ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ&oldid=40689" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ