ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ

ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕꯤ ꯒꯦꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯌꯨꯔꯥꯅꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯦꯁꯇꯤꯌꯥ, ꯍꯦꯗꯤꯁ, ꯄꯣꯁꯥꯢꯗꯟ, ꯍꯦꯔꯥ, ꯗꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯫

ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥ ꯌꯨꯔꯥꯅꯁꯅ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯢꯅ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯀꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯨꯟꯅꯅꯕ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯥ-ꯅꯥꯎꯗꯥ ꯃꯈꯥ ꯁꯝꯊꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯢꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯔꯨꯝ ꯲ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯊꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯪꯊꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ&oldid=35781" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ