ꯁꯅꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Gold) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯷꯹ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯹꯶.꯹꯷u ꯅꯤ ꯫ Au ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

Gold.svg

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  • ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ (ꯈꯨꯗꯣꯞ, ꯂꯤꯛ, ꯅꯥꯅꯞꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯫ )
  • ꯃꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯦꯟꯕ (ꯇꯔꯥ, ꯑꯄꯤꯛ ꯃꯩ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯝꯕ ꯫)

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯨꯄꯥ (ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ)

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯅꯥ&oldid=6350" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ