ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥ

ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ