ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ

ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯸ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯲꯰꯲꯱ ꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯱꯰,꯱꯰꯰ ꯁꯨꯔꯦ ꯫

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
85%
ꯌꯨꯑꯥꯔꯑꯦꯜmni.wikipedia.org
ꯁꯦꯟꯇꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥꯅꯠꯇꯦ
ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ
ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ꯲,꯱꯹꯴ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯆꯨꯞꯂꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯡ ꯱꯰ ꯑꯒꯁ ꯲꯰꯲꯲ ꯁꯤ ꯐꯧꯗ ꯫
ꯃꯄꯨꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯐꯝ
ꯑꯌꯤꯕꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ
ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ22 ꯐꯦꯕꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2021; ꯱꯷ ꯊꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯈꯔꯦ (2021-꯰꯲-22)

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  • ꯲꯰꯲꯱ ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯱꯳ ꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯲꯹꯹꯶ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯵꯰꯰꯰ ꯁꯨꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ