ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ

ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯸ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯲꯰꯲꯱ ꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯱꯰,꯲꯲꯱ ꯁꯨꯔꯦ ꯫

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
85%
ꯌꯨꯑꯥꯔꯑꯦꯜmni.wikipedia.org
ꯁꯦꯟꯇꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥꯅꯠꯇꯦ
ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ
ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ꯳,꯲꯳꯶ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯆꯨꯞꯂꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯡ ꯲ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯲꯳ ꯁꯤ ꯐꯧꯗ ꯫
ꯃꯄꯨꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯐꯝ
ꯑꯌꯤꯕꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ
ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ22 ꯐꯦꯕꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2021; ꯲ ꯆꯥꯍꯤ ꯍꯧꯈꯔꯦ (2021-꯰꯲-22)

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  • ꯲꯰꯲꯱ ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯱꯳ ꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯲꯹꯹꯶ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯵꯰꯰꯰ ꯁꯨꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ