ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯳꯰ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯷꯹ꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯷ ꯁꯨꯍꯟꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯱꯸ ꯇ ꯃꯌꯦꯛ ꯹ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯒ, ꯆꯩꯇꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯸ ꯁꯨꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯷ ꯁꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯱ ꯑꯣꯏꯍꯟꯂꯤ ꯫

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ
Meithei manuscript, a Indian language.jpg
ꯃꯈꯜ
ꯑꯕꯨꯒꯤꯗꯥ
ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
Time period
c. ꯱꯱꯰꯰ – ꯱꯷꯰꯰, ꯱꯹꯳꯰ – ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ
ꯃꯥꯏꯀꯩLeft-to-right
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯱꯵꯹꯲꯴Mtei, 337
Unicode alias
ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯀꯟꯁꯣꯅꯦꯟ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯟꯁꯣꯅꯦꯟ ꯱꯵ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯧꯅꯤꯛꯇꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯳ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯷꯹ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯛꯄ ꯃꯌꯦꯛ ꯹ ꯄꯨꯟꯅꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯷ ꯁꯨꯏ ꯫

ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯫[꯱]

ꯏꯌꯦꯛ ꯏꯄꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ[꯲] ꯃꯃꯤꯡ[꯳]
ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ IPA ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ IPA
ꯀꯣꯛ kok [kɔk] ꯀꯣꯛ ka [kə]
ꯁꯝ sam [sam] ꯁꯝ sa [sə]
ꯂꯥꯢ lāi [lai] ꯂꯥꯏꯄꯛ la [lə]
ꯃꯤꯠ mit [mit] ꯃꯤꯠ ma [mə]
pa [pa] ꯄꯥ pa [pə]
na [na] ꯅꯥꯀꯣꯡ na [nə]
ꯆꯤꯜ cil [cil] ꯆꯤꯟꯕꯥꯟ ca [cə]
ꯇꯤꯜ til [til] ꯇꯤꯜ ta [tə]
ꯈꯧ khou [kʰəu] ꯈꯅꯥꯎ kha [kʰə]
ꯉꯧ ṅou [ŋəu] ꯉꯧ ṅa [ŋə]
ꯊꯧ thou [tʰəu] ꯊꯕꯥꯛ tha [tʰə]
ꯋꯥꯢ wāi [wai] ꯊꯧꯋꯥꯏ wa [wə]
ꯌꯥꯡ yang [jaŋ] ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ya [jə]
ꯍꯨꯛ huk [huk] ꯍꯨꯛ-ꯀꯥꯡ ha [hə]
ꯎꯟ un [un] ꯎꯟꯁꯥ u [u]
i [i] i [i]
ꯐꯝ pham [pʰəm] ꯅꯥꯎꯐꯝ pha [pʰə]
ꯑꯇꯤꯌ atiya [ətija] ꯅꯣꯡꯊꯧ a [ə]
ꯒꯣꯛ gok [gɔk] ga [gə]
ꯓꯝ jham [ɟʰam] jha [ɟʱə]
ꯔꯥꯢ rāi [ɹai] ra [ɹə]
ba [ba] ba [bə]
ꯖꯤꯜ jil [ɟil] ja [ɟə]
ꯗꯤꯜ dil [dil] da [də]
ꯘꯧ ghou [gʱəu] gha [gʱə]
ꯙꯧ dhou [dʱəu] dha [dʱə]
ꯚꯝ bham [bʱam] bha [bʱə]

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯇꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯰꯹ ꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯎꯨꯠꯄꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+ABCx
U+ABDx
U+ABEx
U+ABFx
Notes
1.^
2.^


ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+AAEx
U+AAFx   ꫶  
Notes
1.^ ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯗ ꯱꯰.꯱
2.^

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 

 

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. [꯱] "Banished Manipuri script stages a comeback".
  2. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named everson
  3. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named singh