ꯃꯦꯗꯨꯁꯥ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯒꯣꯔꯒꯣꯟ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯑꯃ

"ꯃꯦꯗꯨꯁꯥ" (ꯃꯦꯗ꯭ꯌꯨꯁꯥ) (ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ: Μέδουσα "ꯃꯕꯦꯝꯃ, ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯤ") ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯒꯣꯔꯒꯣ" ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯣꯔꯒꯣꯟ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯳ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯝ ꯑꯣꯢꯅ ꯍꯧꯏ ꯍꯥꯢꯅꯩ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯢꯅꯩ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯢ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯍꯛꯄ ꯃꯤꯇꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯗꯨꯁꯥ&oldid=29654" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ