ꯃꯨꯘꯜ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ

꯱꯶, ꯱꯷ ꯑꯃꯗꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯅꯤ

ꯃꯨꯘꯜ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯘꯜ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯶, ꯱꯷ ꯑꯃꯗꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ