ꯖꯔꯃꯅꯤꯛ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯑꯔꯤꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ) ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

Wodan heilt Balders Pferd by Emil Doepler.jpg

ꯑ (A)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯜꯃꯥꯠꯠꯀꯤ ꯑꯥꯁꯁ - Almáttki áss
 2. ꯑꯟꯅꯔ - Annar
 3. ꯑꯎꯗꯔ (ꯂꯥꯢ) - Auðr (mythological character)

ꯕ (B)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯕꯜꯗꯔ - Baldr
 2. ꯕꯣꯔꯔ - Borr
 3. ꯕ꯭ꯔꯒꯤ - Bragi
 4. ꯕꯨꯔꯤ (ꯂꯥꯢ) - Búri

ꯗ (D)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯗꯒꯔ - Dagr
 2. ꯗꯦꯜꯂꯤꯡꯒꯔ - Dellingr

ꯐ (F)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯇꯤ - Forseti

ꯒ (G)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯒ꯭ꯂꯦꯅ꯭ꯔ - Glenr

ꯍ (H)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯍꯦꯏꯝꯗꯜꯜ - Heimdall
 2. ꯍꯦꯔꯃꯣꯗꯔ - Hermóðr
 3. ꯍꯣꯗꯔ - Höðr
 4. ꯍꯣꯏꯅꯤꯔ - Hœnir

ꯏ (I)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯏꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁ꯭ꯖꯣꯗ - Ítreksjóð

ꯀ (K)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤꯔ - Kvasir

ꯂ (L)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ - Lóðurr
 2. ꯂꯣꯀꯤ - Loki
 3. ꯂꯤꯇꯤꯔ - Lýtir

ꯃ (M)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯃꯥꯅꯤ - Máni
 2. ꯃꯦꯏꯂꯤ - Meili
 3. ꯃꯤꯃꯤꯔ - Mímir
 4. ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯅꯤ - Móði and Magni

ꯅ (N)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯅꯒꯜꯐꯥꯔꯤ - Naglfari
 2. ꯅꯦꯄꯔ - Nepr
 3. ꯅꯖꯣꯔ꯭ꯗꯔ - Njörðr

ꯑꯣ (O)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯣꯗꯤꯟ - Odin

ꯔ (R)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯔꯤꯒꯁ꯭ꯄꯨꯂꯥ - Rígsþula

ꯇ/ꯊ (T)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯊꯣꯔ - Thor
 2. ꯇꯤꯔ - Týr

ꯎ/ꯌꯨ (U)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯎꯜꯂꯔ - Ullr

ꯚ (V)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯚꯥꯂꯤ - Váli
 2. ꯚꯤꯗꯔꯔ - Víðarr
 3. ꯚꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦ - Vili and Vé

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ