ꯇꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯔꯔꯤ

ꯇꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯔꯔꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tom and Jerry) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯴꯰ꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯕꯥꯔꯕꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯢꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ