ꯇꯨꯝꯂꯤꯕꯤ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕꯤ

"ꯇꯨꯝꯂꯤꯕꯤ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕꯤ" (ꯐ꯭ꯔꯦꯟ꯭ꯆ: "La Belle au bois dormant" , ꯖꯔꯃꯟ: "Dornröschen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "The Sleeping Beauty in the Woods" ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯠꯇꯕꯤ ꯍꯦꯂꯣꯢ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯠꯇ꯭ꯔꯪꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯰꯰ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯣꯢꯗ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕ ꯃꯆꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

Prince Florimund finds the Sleeping Beauty - Project Gutenberg etext 19993.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ