ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ

ꯆꯤꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: China) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯫ ꯕꯩꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯆꯤꯅꯥ

ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 
ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ