ꯈ꯭ꯔꯣꯅꯣꯁ

ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯌꯨꯝ

ꯈ꯭ꯔꯣꯅꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯄ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Chronos by Santo Saccomanno 1876, Cimitero monumentale di Staglieno.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯈ꯭ꯔꯣꯅꯣꯁ&oldid=28441" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ