ꯉꯥ (ꯂꯦꯝꯂꯩ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯉꯥꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯫[꯱]

Salmo trutta.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯉꯥ&oldid=29832" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ