ꯌꯣꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Iron) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯶ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯵꯵.꯸꯵u ꯅꯤ ꯫ Fe ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

Iron.svg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯅꯥ (ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ)

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯌꯣꯠ&oldid=12371" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ