ꯎꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯈꯜ ꯲ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯩ ꯈꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯍꯩꯈꯥ, ꯍꯩꯅꯧ, ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯥ, ꯀꯣꯝꯂꯥ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ, ꯃꯥꯜꯍꯩ, ꯀꯤꯍꯣꯝ, ꯍꯩꯕꯣꯡ, ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯫

Mature flower diagram.svg
Fruits.jpg

ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯎꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯍꯩ&oldid=32995" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ