ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯆꯠꯅ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Constitution of India; ꯍꯤꯟꯗꯤ, ꯎꯔꯗꯨ: ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯑꯥꯏꯟ, Bhāratīya Ā'in; ꯁꯪꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠ: ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ, Bhāratīya Saṃvidhāna) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ (ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ) ꯅꯤ ꯫

Constitution of India.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ