ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ

ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩ (ꯗꯥꯢꯂꯦꯛꯠ) ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ