ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯀꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩ (ꯗꯥꯢꯂꯦꯛꯠ) ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ