ꯃꯤꯌꯥꯝꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯜꯗꯨ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ, ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ), ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯛꯍꯟꯂꯕ ꯂꯃꯥꯏ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ) ꯫

ꯆꯪꯕꯥ
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Log/Martin_Urbanec" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ