ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(꯵ revisions imported: [TEST] importing mniwiki via a tool)
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
{{ꯂꯩꯄꯥꯛ
| ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯃꯤꯡ = ꯚꯥꯔꯠ
| ꯃꯃꯤꯡ = ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ
| ꯐꯤꯔꯥꯜ = ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ
| coa =
| ꯂꯩꯐꯝ =
| ꯀꯣꯅꯨꯡ = ꯗꯦꯜꯍꯤ
| ꯄꯥꯛꯆꯥꯎꯕ =
| ꯃꯤꯁꯤꯡ = ꯱꯲꯵ ꯕꯤꯂꯤꯑꯣꯟ
| ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ =
| ꯁꯦꯜꯐꯣꯜ =
| ꯃꯦꯞ =
}}
 
'''ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ [[ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ]] ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ [[ꯆꯤꯅꯥ]] ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫
 
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/20682" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ