ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯛꯁꯤꯡ

Select a user  
View user groupsViewing user groups of user MediaWiki message delivery (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ | ꯈꯣꯝ)

Member of: ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡ

Implicit member of: ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ

This user is a system user

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡ

ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗꯦ