ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯃꯌꯦꯛ

(ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

"ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯃꯌꯦꯛ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ)(Arabic script) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ