ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ

"ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ)(Arabic alphabet) ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ) ꯈꯛꯇꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯤ꯫[꯱]Arabic Language.svg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ