ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ (Greek alphabet) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯴ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯗ ꯇꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫

Greek Alphabet.png
Greek alphabet (Jason Davey).png
Greek alphabet.png
Greekalphabet.svg
Gospel Estienne 1550.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ