ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (Buddhism) ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯴ ꯁꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯵꯲꯰ ꯃꯨꯛ ꯂꯩ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ ꯷ꯇꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯕꯨꯙꯤꯁ꯭ꯠ ꯀꯧꯢ꯫[꯱]Buddhism.jpg

ꯁꯤꯁꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhism