ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯃꯤ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

Nihongi by Aston djvu 041.jpg
Amaterasu cave.JPG

ꯑ (A)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯖꯤꯁꯨꯀꯤꯇꯀꯍꯤꯀꯣꯅꯦ (Ajisukitakahikone)
 2. ꯑꯃꯅꯣ-ꯏꯋꯇꯣ (Amano-Iwato)
 3. ꯑꯃꯇꯦꯔꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀꯃꯤ (Amaterasu)
 4. ꯑꯃꯠꯁꯨ-ꯃꯤꯀꯕꯣꯁꯤ (Amatsu-Mikaboshi)
 5. ꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Amatsukami)
 6. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯀꯣꯌꯅꯦ (Ame-no-Koyane)
 7. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯅꯀꯅꯨꯁꯤ (Ame-no-Minakanushi)
 8. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯑꯣꯁꯤꯍꯣꯃꯤꯃꯤ (Ame-no-oshihomimi)
 9. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯎꯓꯨꯃꯦ (Ame-no-Uzume)
 10. ꯑꯃꯦꯅꯣꯍꯣꯑꯀꯔꯤ (Amenohoakari)
 11. ꯑꯔꯍꯤꯇꯣꯒꯃꯤ (Arahitogami)
 12. ꯑꯓꯨꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯏꯁꯣꯔ (Azumi-no-isora)

ꯕ (B)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯕꯦꯟꯓꯥꯢꯇꯦꯟ (Benzaiten)

ꯐ (F)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯐꯨꯖꯤꯟ (Fūjin)
 2. ꯐꯨꯠꯁꯨꯅꯨꯁꯤ (Futsunushi)

ꯍ (H)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯍꯆꯤꯃꯥꯟ (Hachiman)
 2. ꯍꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯃꯤ (Hitorigami)
 3. ꯍꯣꯗꯦꯔꯤ (Hoderi)
 4. ꯍꯨꯔꯤ (Hoori)

ꯑꯥꯢ/ꯏ (I)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Inari Ōkami)
 2. ꯏꯁꯦꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Isetsuhiko)
 3. ꯏꯋꯅꯒ-ꯍꯤꯃꯦ (Iwanaga-hime)
 4. ꯏꯓꯥꯅꯥꯒꯤ (Izanagi)
 5. ꯏꯓꯥꯅꯥꯃꯤ (Izanami)

ꯖ (J)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯍꯨꯢ (Japanese wolf)
 2. ꯖꯤꯅꯨꯁꯤꯒꯃꯤ (Jinushigami)

ꯀ (K)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯀꯒꯨ-ꯁꯨꯆꯤ (Kagu-tsuchi)
 2. ꯀꯃꯤꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Kamimusubi)
 3. ꯀꯃꯤꯌꯣꯅꯅꯌꯣ (Kamiyonanayo)
 4. ꯀꯣꯗꯃ (ꯊꯋꯥꯢ) (Kodama (spirit))
 5. ꯀꯣꯖꯤꯟ (Kōjin)
 6. ꯀꯣꯅꯣꯍꯅꯁꯀꯨꯌ-ꯍꯤꯃꯦ (Konohanasakuya-hime)
 7. ꯀꯣꯇꯣꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kotoamatsukami)
 8. ꯀꯨꯏꯕꯤꯀꯣ (Kuebiko)
 9. ꯀꯨꯀꯨꯔꯤꯍꯤꯃꯦ (Kukurihime)
 10. ꯀꯨꯅꯗꯣ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Kunado-no-Kami)
 11. ꯀꯨꯅꯤ-ꯅꯣ-ꯇꯣꯀꯣꯇꯆꯤ (Kuni-no-Tokotachi)
 12. ꯀꯨꯅꯤꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kunitsukami)
 13. ꯀꯨꯁꯤꯅꯗꯍꯤꯃꯦ (Kushinadahime)

ꯃ (M)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯃꯔꯦꯕꯤꯇꯣ (Marebito)
 2. ꯃꯤꯁꯒꯨꯖꯤ (Mishaguji)
 3. ꯃꯣꯔꯦꯌ (Moreya)

ꯅ (N)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯅꯃꯓꯨ (Namazu)
 2. ꯅꯦꯁꯀꯨ (Nesaku)
 3. ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Ninigi-no-Mikoto)

ꯑꯣ (O)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯣꯀꯤꯅꯣꯁꯤꯃ (ꯐꯨꯀꯨꯑꯣꯀ) (Okinoshima (Fukuoka))
 2. ꯑꯣꯀꯨꯅꯤꯅꯨꯁꯤ (Ōkuninushi)
 3. ꯑꯣꯃꯣꯢꯀꯅꯦ (ꯁꯤꯟꯇꯣ) (Omoikane (Shinto))
 4. ꯑꯣꯃꯣꯅꯣꯅꯨꯁꯤ (Ōmononushi)
 5. ꯑꯣꯌꯃꯠꯁꯨꯃꯤ (Ōyamatsumi)

ꯔ (R)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯔꯥꯢꯖꯤꯟ (Raijin)
 2. ꯔꯥꯢꯖꯨ (Raijū)
 3. ꯔ꯭ꯌꯨꯖꯤꯟ (Ryūjin)

ꯁ (S)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯁꯔꯨꯇꯍꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Sarutahiko Ōkami)
 2. ꯁꯤꯀꯤꯒꯃꯤ (Shikigami)
 3. ꯁꯤꯀꯣꯃꯦ (Shikome)
 4. ꯁꯤꯅꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Shinatsuhiko)
 5. ꯁꯤꯅꯤꯒꯃꯤ (Shinigami)
 6. ꯁꯣꯖꯣꯕꯣ (Sōjōbō)
 7. ꯁꯨꯢꯖꯤꯟ (Suijin)
 8. ꯁꯨꯀꯨꯅꯕꯤꯀꯣꯅ (Sukunabikona)
 9. ꯁꯨꯃꯤꯌꯣꯁꯤ ꯁꯟꯖꯤꯟ (Sumiyoshi sanjin)
 10. ꯁꯨꯁꯅꯨ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Susanoo-no-Mikoto)

ꯇ (T)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯇ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Ta-no-Kami)
 2. ꯇꯀꯦꯃꯤꯅꯀꯇ (Takeminakata)
 3. ꯇꯀꯦꯅꯣꯎꯆꯤ ꯅꯣ ꯁꯨꯀꯨꯅꯦ (Takenouchi no Sukune)
 4. ꯇꯀꯤꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Takitsuhiko)
 5. ꯇꯃꯌꯣꯔꯤ-ꯍꯤꯃꯦ (Tamayori-hime)
 6. ꯇꯦꯟꯒꯨ (Tengu)
 7. ꯇꯦꯟꯖꯤꯟ (ꯂꯥꯢ) (Tenjin (kami))
 8. ꯇꯣꯁꯤꯒꯃꯤ (Toshigami)
 9. ꯇꯣꯌꯣꯇꯃ-ꯍꯤꯃꯦ (Toyotama-hime)
 10. ꯁꯨꯀꯨꯌꯣꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Tsukuyomi-no-Mikoto)

ꯎ/ꯌꯨ (U)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯎꯒꯌꯐꯨꯀꯤꯑꯏꯓꯨ (Ugayafukiaezu)
 2. ꯎꯖꯤꯒꯃꯤ (Ujigami)
 3. ꯎꯀꯅꯣꯃꯤꯇꯃ (Ukanomitama)
 4. ꯎꯀꯦꯃꯣꯆꯤ (Ukemochi)
 5. ꯎꯃꯤꯁꯆꯤꯍꯤꯀꯣ (Umisachihiko)

ꯋ (W)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯋꯀꯨꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Wakumusubi)
 2. ꯋꯇꯠꯁꯨꯃꯤ (Watatsumi)

ꯌ (Y)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯌꯃ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Yama-no-Kami)
 2. ꯌꯃꯇꯣꯍꯤꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Yamatohime-no-mikoto)

ꯓ (Z)ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯓꯨꯢꯖꯤꯟ (Zuijin)

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ