ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯃꯤ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

ꯑ (A) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯖꯤꯁꯨꯀꯤꯇꯀꯍꯤꯀꯣꯅꯦ (Ajisukitakahikone)
 2. ꯑꯃꯅꯣ-ꯏꯋꯇꯣ (Amano-Iwato)
 3. ꯑꯃꯇꯦꯔꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀꯃꯤ (Amaterasu)
 4. ꯑꯃꯠꯁꯨ-ꯃꯤꯀꯕꯣꯁꯤ (Amatsu-Mikaboshi)
 5. ꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Amatsukami)
 6. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯀꯣꯌꯅꯦ (Ame-no-Koyane)
 7. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯅꯀꯅꯨꯁꯤ (Ame-no-Minakanushi)
 8. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯑꯣꯁꯤꯍꯣꯃꯤꯃꯤ (Ame-no-oshihomimi)
 9. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯎꯓꯨꯃꯦ (Ame-no-Uzume)
 10. ꯑꯃꯦꯅꯣꯍꯣꯑꯀꯔꯤ (Amenohoakari)
 11. ꯑꯔꯍꯤꯇꯣꯒꯃꯤ (Arahitogami)
 12. ꯑꯓꯨꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯏꯁꯣꯔ (Azumi-no-isora)

ꯕ (B) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯕꯦꯟꯓꯥꯢꯇꯦꯟ (Benzaiten)

ꯐ (F) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯐꯨꯖꯤꯟ (Fūjin)
 2. ꯐꯨꯠꯁꯨꯅꯨꯁꯤ (Futsunushi)

ꯍ (H) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯍꯆꯤꯃꯥꯟ (Hachiman)
 2. ꯍꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯃꯤ (Hitorigami)
 3. ꯍꯣꯗꯦꯔꯤ (Hoderi)
 4. ꯍꯨꯔꯤ (Hoori)

ꯑꯥꯢ/ꯏ (I) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Inari Ōkami)
 2. ꯏꯁꯦꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Isetsuhiko)
 3. ꯏꯋꯅꯒ-ꯍꯤꯃꯦ (Iwanaga-hime)
 4. ꯏꯓꯥꯅꯥꯒꯤ (Izanagi)
 5. ꯏꯓꯥꯅꯥꯃꯤ (Izanami)

ꯖ (J) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯍꯨꯢ (Japanese wolf)
 2. ꯖꯤꯅꯨꯁꯤꯒꯃꯤ (Jinushigami)

ꯀ (K) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯀꯒꯨ-ꯁꯨꯆꯤ (Kagu-tsuchi)
 2. ꯀꯃꯤꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Kamimusubi)
 3. ꯀꯃꯤꯌꯣꯅꯅꯌꯣ (Kamiyonanayo)
 4. ꯀꯣꯗꯃ (ꯊꯋꯥꯢ) (Kodama (spirit))
 5. ꯀꯣꯖꯤꯟ (Kōjin)
 6. ꯀꯣꯅꯣꯍꯅꯁꯀꯨꯌ-ꯍꯤꯃꯦ (Konohanasakuya-hime)
 7. ꯀꯣꯇꯣꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kotoamatsukami)
 8. ꯀꯨꯏꯕꯤꯀꯣ (Kuebiko)
 9. ꯀꯨꯀꯨꯔꯤꯍꯤꯃꯦ (Kukurihime)
 10. ꯀꯨꯅꯗꯣ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Kunado-no-Kami)
 11. ꯀꯨꯅꯤ-ꯅꯣ-ꯇꯣꯀꯣꯇꯆꯤ (Kuni-no-Tokotachi)
 12. ꯀꯨꯅꯤꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kunitsukami)
 13. ꯀꯨꯁꯤꯅꯗꯍꯤꯃꯦ (Kushinadahime)

ꯃ (M) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯃꯔꯦꯕꯤꯇꯣ (Marebito)
 2. ꯃꯤꯁꯒꯨꯖꯤ (Mishaguji)
 3. ꯃꯣꯔꯦꯌ (Moreya)

ꯅ (N) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯅꯃꯓꯨ (Namazu)
 2. ꯅꯦꯁꯀꯨ (Nesaku)
 3. ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Ninigi-no-Mikoto)

ꯑꯣ (O) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯑꯣꯀꯤꯅꯣꯁꯤꯃ (ꯐꯨꯀꯨꯑꯣꯀ) (Okinoshima (Fukuoka))
 2. ꯑꯣꯀꯨꯅꯤꯅꯨꯁꯤ (Ōkuninushi)
 3. ꯑꯣꯃꯣꯢꯀꯅꯦ (ꯁꯤꯟꯇꯣ) (Omoikane (Shinto))
 4. ꯑꯣꯃꯣꯅꯣꯅꯨꯁꯤ (Ōmononushi)
 5. ꯑꯣꯌꯃꯠꯁꯨꯃꯤ (Ōyamatsumi)

ꯔ (R) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯔꯥꯢꯖꯤꯟ (Raijin)
 2. ꯔꯥꯢꯖꯨ (Raijū)
 3. ꯔ꯭ꯌꯨꯖꯤꯟ (Ryūjin)

ꯁ (S) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯁꯔꯨꯇꯍꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Sarutahiko Ōkami)
 2. ꯁꯤꯀꯤꯒꯃꯤ (Shikigami)
 3. ꯁꯤꯀꯣꯃꯦ (Shikome)
 4. ꯁꯤꯅꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Shinatsuhiko)
 5. ꯁꯤꯅꯤꯒꯃꯤ (Shinigami)
 6. ꯁꯣꯖꯣꯕꯣ (Sōjōbō)
 7. ꯁꯨꯢꯖꯤꯟ (Suijin)
 8. ꯁꯨꯀꯨꯅꯕꯤꯀꯣꯅ (Sukunabikona)
 9. ꯁꯨꯃꯤꯌꯣꯁꯤ ꯁꯟꯖꯤꯟ (Sumiyoshi sanjin)
 10. ꯁꯨꯁꯅꯨ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Susanoo-no-Mikoto)

ꯇ (T) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯇ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Ta-no-Kami)
 2. ꯇꯀꯦꯃꯤꯅꯀꯇ (Takeminakata)
 3. ꯇꯀꯦꯅꯣꯎꯆꯤ ꯅꯣ ꯁꯨꯀꯨꯅꯦ (Takenouchi no Sukune)
 4. ꯇꯀꯤꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Takitsuhiko)
 5. ꯇꯃꯌꯣꯔꯤ-ꯍꯤꯃꯦ (Tamayori-hime)
 6. ꯇꯦꯟꯒꯨ (Tengu)
 7. ꯇꯦꯟꯖꯤꯟ (ꯂꯥꯢ) (Tenjin (kami))
 8. ꯇꯣꯁꯤꯒꯃꯤ (Toshigami)
 9. ꯇꯣꯌꯣꯇꯃ-ꯍꯤꯃꯦ (Toyotama-hime)
 10. ꯁꯨꯀꯨꯌꯣꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Tsukuyomi-no-Mikoto)

ꯎ/ꯌꯨ (U) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯎꯒꯌꯐꯨꯀꯤꯑꯏꯓꯨ (Ugayafukiaezu)
 2. ꯎꯖꯤꯒꯃꯤ (Ujigami)
 3. ꯎꯀꯅꯣꯃꯤꯇꯃ (Ukanomitama)
 4. ꯎꯀꯦꯃꯣꯆꯤ (Ukemochi)
 5. ꯎꯃꯤꯁꯆꯤꯍꯤꯀꯣ (Umisachihiko)

ꯋ (W) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯋꯀꯨꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Wakumusubi)
 2. ꯋꯇꯠꯁꯨꯃꯤ (Watatsumi)

ꯌ (Y) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯌꯃ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Yama-no-Kami)
 2. ꯌꯃꯇꯣꯍꯤꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Yamatohime-no-mikoto)

ꯓ (Z) ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 1. ꯓꯨꯢꯖꯤꯟ (Zuijin)

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ