ꯀꯃꯤ (ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯃꯌꯦꯛꯇ: 神) ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯗ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯉꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢ ꯍꯥꯢꯅ ꯋꯥꯍꯟ ꯍꯜꯂꯤ ꯫

Origin of Iwato Kagura Dance Amaterasu by Toyokuni III (Kunisada) 1856.png

ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯃꯤ&oldid=48581" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ