ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Monocotyledonous seed) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯔꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯗꯦ ꯫[꯱]Wheat close-up.JPG

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ