ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭꯭꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ - ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭꯭꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯸꯷ ꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯫

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭꯭꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯗꯥ ꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ