ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ

ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩ, ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯴ ꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯂꯤ ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯅ ꯖꯥꯝꯃꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ, ꯄꯨꯟꯖꯥꯕꯅ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇ, ꯍꯥꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯅꯥ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ, ꯎꯇꯥꯔꯈꯟꯅꯥ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯕꯦꯠꯅꯥ ꯅꯣꯛꯄꯣꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯱ꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯂꯤ ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯟꯕꯅꯤ —ꯍꯤꯝ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 'ꯎꯟ' ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯜ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 'ꯂꯝ' ꯫[꯱]

ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ
Dhankar lake.jpg
Hadimba Devi Temple, Manali.jpg
Band at Bimakali temple, Sarahan.jpg
A Village near Trilokinath temple, Lahaul.jpg
Kinnaur Kailash with Monolithic pillar a 79 feet vertical rock formation that resembles a Shivalinga.jpg
Municipal Corporation Building - Ridge - Shimla 2014-05-07 0941-0945 Compress.JPG
Himachal Pradesh
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯞ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯞ
Coordinates (ꯁꯤꯝꯂꯥ): 31°6′12″N 77°10′20″E / 31.10333°N 77.17222°E / 31.10333; 77.17222ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 31°6′12″N 77°10′20″E / 31.10333°N 77.17222°E / 31.10333; 77.17222
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ India
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯵, ꯱꯹꯷꯱

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎꯔꯣꯜ ꯆꯍꯤ ꯲꯲꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯷꯵꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ. [꯲] ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯂꯕꯗ ꯀꯣꯂꯤ, ꯍꯥꯂꯤ, ꯗꯥꯒꯤ, ꯗꯣꯒ꯭ꯔꯤ, ꯗꯥꯁꯥ, ꯈꯥꯁꯥꯁ, ꯇꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯔꯥꯇꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ ꯫[꯳] ꯀꯣꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯟꯗꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯈꯨꯟ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫

ꯋꯥꯄꯣꯛꯂꯣꯟꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯤꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯝꯀꯣꯏꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. HIMACHAL PRADESH GLIMPS. Laureate it.
  2. History of Himachal Pradesh. National informatics center, Himachal Pradesh. Archived from the original on 2006-11-21 ꯫ Retrieved on 31 March 2008
  3. (2006) Land and People of Indian States and Union Territories Vol. X. Kalpaz publications, 2. ISBN 81-7835-366-0.